1  1  1  1 
 

 ▼BK

  1  1  2  3  4  5  6  7  9  1 
 
 

 ▼IV

  1  1 
 
 

 ▼LG

  1  1